Kontakt
.
Strona głowna  /  Zapisy 2019-2020
Zapisy 2019-2020

 Aby zapisać dziecko do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 należy zapoznać się z procedurą rekrutacji dostępną poniżej oraz dostarczyć do przedszkola w wersji papierowej wniosek

 

Procedura i zasady rekrutacji

do Przedszkola Nr 3 Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego

przy ul. Lotniczej 4a w Krakowie

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Szanowni Państwo, rodzice/prawni opiekunowie,

Na podstawie art.154 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i poz. 2203 oraz z 2018 r. poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669 i poz. 2245)  Zarządzenia Organu Prowadzącego Przedszkole Nr 3 im. bł. Ojca Gwidona Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego w Krakowie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia dodatkowych kryteriów naboru do Przedszkola nr 3 im. Bł. Ojca Gwidona Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego w Krakowie przy ul. Lotniczej 4a

Ogłaszam nabór do Przedszkola Nr 3 Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego przy ul. Lotniczej 4a w Krakowie rok szkolny 2019/2020

1.   Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 w terminie od 4 lutego do 15 lutego 2019 r., w kancelarii przedszkola. Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego otrzymają Państwo w oddziałach przedszkola.

2.   Nabór na wolne miejsca w przedszkolu trwa od 1 marca 2019 o godz. 9.30 i potrwa do 15 marca 2019 do godz. 15.00.

3.   Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica/prawnego opiekuna. Formularz Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2019/20 dostępny jest od 1 marca 2018 na stronie Internetowej przedszkola.

4.   Wypełniony wniosek wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rodzice składają w kancelarii przedszkola.

5.   Poniżej opisane zostały ogólne zasady rekrutacji, terminy oraz kryteria brane pod uwagę w tegorocznym postępowaniu rekrutacyjnym.

 

ZASADY postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2019/2020

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dla kandydatów w wieku 3-6 lat zamieszkałych na terenie Gminy Kraków, którzy nie uczęszczają jeszcze do przedszkola lub dzieci starszych posiadających odroczenie realizacji obowiązku szkolnego.

 • Przedszkole nie bierze udziału w naborze obowiązującym w przedszkolach samorządowych. Nie może być wpisywane jako jedno z przedszkoli do wyboru.
 • Dzieci 6 – letnie objęte są obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego.
 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dwuetapowo, w oparciu o kryteria o charakterze ustawowym i dodatkowe.
 • Kolejność zgłoszenia wniosków nie ma znaczenia.
 • Wypełniony wniosek/wnioski wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć nie później niż do godziny 15:00 dnia 15 marca 2019 roku w kancelarii przedszkola od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30-11.00 oraz 14.00-16.00.
 • W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów, do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty i oświadczenia, które będą weryfikowane w trakcie postępowania rekrutacyjnego.
 • Wyniki rekrutacji podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w widocznym miejscu, w przedszkolu. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną udostępnione w placówkach w dniu 27 marca 2019 do godz. 10.00
 • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej powołanej w przedszkolu może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach o spełnieniu kryteriów lub zwrócić się do odpowiednich urzędów o potwierdzenie tych okoliczności.
 • Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola oraz liczbie wolnych miejsc, którymi placówka jeszcze dysponuje, zostaną ogłoszone w dniu 29 marca 2019 roku do godz. 10.00
 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, Rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić z wnioskiem, do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu, o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do placówki.
 • Rodzic/prawny opiekun kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia komisji rekrutacyjnej.

 I ETAP – KRYTERIA OKREŚLONE W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Lp.

Kryterium (dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium1)

Wartość kryterium
w punktach
2

1.

Wielodzietność rodziny kandydata3 (oświadczenie.)

100

2.

Niepełnosprawność kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności).

100

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

100

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

100

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

100

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie4 (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem).

100

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

100

 

II ETAP – KRYTERIA DODATKOWE

 

Lp.

Kryterium

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium

Wartość kryterium
w punktach5

 

Rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola

Oświadczenie ustne potwierdzone dokumentacja przedszkola

100 pkt

 

Z rodziny ubogiej, objętej opieką MOPSU lub kuratora.

dokument poświadczający

58 pkt

1.

dziecko obojga rodziców pracujących
(w tym wykonujących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej)
/studiujących w systemie stacjonarnym – z udokumentowanym zatrudnieniem /studiowaniem

zaświadczenie o zatrudnieniu (wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej) lub zaświadczenie uczelni, wydane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku;

5

 

Rodzeństwo absolwentów

pisemne oświadczenie rodziców zawierające imię, nazwisko i  lata uczęszczania rodzeństwa do przedszkola

4

2.

dziecko zgłaszane na pobyt dłuższy niż 5 godzin dziennie

deklaracja rodzica/rodziców o długości dziennego pobytu dziecka w przedszkolu we wniosku składanym podczas rekrutacji;

3

3.

dziecko, którego rodzice/ rodzic samotnie wychowujący dziecko rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych jako mieszkaniec Gminy Kraków

oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych jako mieszkaniec Gminy Kraków

2

4.

Przedszkole blisko miejsca pracy jednego z rodziców lub blisko domu

z wniosku

1

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I UZUPEŁNIAJĄCEGO ORAZ TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

rozpoczęcie

zakończe -nie

Podanie przez Organ Prowadzący harmonogramu postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym wraz z liczbą punktów i dokumentów potwierdzających ich spełnianie.

Od dnia
25 stycznia 2019 r.

Do dnia
31 stycznia 2019 r.

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu.

Od 4 lutego 2019 roku

Do 15.02 2019 r.

Składanie wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami
i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów).

01.03 2019 r.
 

15. 03. 2019
 

Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków wraz z załącznikami przez komisję rekrutacyjną (posiedzenie komisji rekrutacyjnej)

do 25 marca 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (nie są to wyniki rekrutacji, ale osób spełniających kryteria)

27 marca 2019 r. godz.10.00

Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola oraz liczbie wolnych miejsc, którymi przedszkole jeszcze dysponuje

29 marca 2019 godz. 10.00

Rodzaj czynności

Termin uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego

rozpoczęcie

zakończe -nie

Składanie wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami
i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów), do przedszkola dysponującego jeszcze wolnymi miejscami.

6 maja 2019 r.

30 maja 2019 roku

Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków wraz z załącznikami przez komisję rekrutacyjną (posiedzenie komisji rekrutacyjnej).

do 5 czerwca 2019 roku

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

7 czerwca 2019 roku

Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola oraz liczbie wolnych miejsc, którymi przedszkole jeszcze dysponuje.

21 czerwca 2019 r.

 

 

Odnośniki do Kryteriów ustawowych

1. Oryginał, notarialnie poświadczona kopia, odpis, wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona przez rodzica.

2. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty każdemu kryterium przyznaje się jednakową wartość.

3. Wielodzietność rodziny – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

4. Samotne wychowywanie dziecka – oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

 

Kraków, 31 stycznia 2019 r.

Organ Prowadzący przedszkole

 
 
 

Ostatnia aktualizacja: 2019-02-28