Kontakt
.
Strona głowna  /  Zapisy 2018-2019
Zapisy 2018-2019

 Aby zapisać dziecko do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 należy zapoznać się z procedurą rekrutacji dostępną poniżej oraz dostarczyć do przedszkola w wersji papierowej Wniosek

 

Procedura i zasady rekrutacji

do Przedszkola Nr 3 Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego

przy ul. Lotniczej 4a w Krakowie

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Przedszkole nie uczestniczy w systemie rekrutacyjnym przedszkoli samorządowych. 

Nie może być wpisywane na listę przedszkoli z wyboru, ani też nie sporządza takiej listy.

Wniosek dostępny od 1 marca 2018 roku na stronie internetowej przedszkola (patrz: Zasady rekrutacji) można składać  w dniach 1-31 marca 2018 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 – 16.00

1. System rekrutacji oparty jest o kryteria naboru określone przez Ustawę Prawo Oświatowe i Zarządzenie Organu Prowadzącego Przedszkole.

2. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola na kolejny rok szkolny składają Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Należy ją złożyć na na tydzień przed naborem do przedszkola czyli w dniach: 22-28 lutego 2018 r. Brak deklaracji w dniu 1marca skutkuje skreśleniem z listy na następny rok szkolny.

3.  Rekrutacja dotyczy w pierwszej kolejności kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.

 

Terminarz rekrutacji:

22 – 28 lutego 2018 r. – składanie przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

1 – 31 marca 2018 r. –  składanie przez rodziców wniosków (Karty zapisu) o przyjęcie do przedszkola.

16 – 20 kwietnia – w przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej ilość miejsc w przedszkolu - prace Komisji Rekrutacyjnej.

20 kwietnia 2018 r. godz. 9.00 – ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w przedszkolu.

23 – 26 kwietnia 2018 r. - podpisywanie przez rodziców umów z przedszkolem, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Nie podpisanie umowy w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

8 maja 2018 r. godz. 12.00 – ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych, lub liczby wolnych miejsc (od tej daty rodzice mogą składać wnioski do Komisji Rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia, a następnie odwołania od rozstrzygnięcia Komisji do dyrektora przedszkola).

Terminarz rekrutacji uzupełniającej w przypadku wolnych miejsc w przedszkolu

21 – 25 maja 2018 r. –  składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola.

4 czerwca 2018 r. godz. 9.00 – ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wywieszane są w przedszkolu.

5 - 6 czerwca 2018 r. - podpisywanie przez rodziców umów z przedszkolem dziecko zakwalifikowanego w wyniku rekrutacji uzupełniającej. Niepodpisanie umowy w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

8 czerwca 2018 r. godz. 9.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych w wyniku rekrutacji uzupełniającej.

 

Zasady rekrutacji

I. Dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy.

1. Rodzice zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy wypełniają Wniosek (Kartę zapisu) umieszczony od 1 marca 2018 r. na stronie internetowej przedszkola

kanoniczki.eprzedszkola.pl

zakładka: Zapisy

Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami można składać w kancelarii przedszkola od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00-16.00.

2. Uwaga: Dzieci urodzone po 31.12.2016 r. nie będą uczestniczyły w rekrutacji. Rodzice tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 r.ż.) mogą starać się o przyjęcie do przedszkola od 1 września 2018 r., jeżeli przedszkole będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami.

3. W procesie rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

II. Dzieci zamieszkałe poza Gminą Miejską Kraków.

Rodzice dzieci zamieszkałych poza Gminą Miejską Kraków mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do przedszkola w przypadku wolnych miejsc w przedszkolu lub od 1 września 2018 r., jeżeli  przedszkole będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami.

III. Dane podawane w Karcie zapisu dotyczą dwóch obszarów:

- dane dotyczące dziecka:

·    dane osobowe dziecka: pesel (w przypadku braku – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość), imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania – służą identyfikacji dziecka,

·   dodatkowe informacje o dziecku (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, odroczenie od spełniania obowiązku szkolnego, spełnianie przez dziecko przygotowania przedszkolnego, prawo do wychowania przedszkolnego) – zaznaczenie tych danych oznacza szczególne warunki rekrutacji.

- dane dotyczące rodziców:

·   dane osobowe rodziców: imiona, nazwiska, adresy zamieszkania – dane identyfikują rodziców,

·     dane kontaktowe (numery telefonów i adresy e-mail) - w procesie rekrutacji umożliwiają szybszy przepływ informacji, np. o konieczności uzupełnienia dokumentów rekrutacyjnych, o wynikach rekrutacji; w przypadku dzieci przyjętych do przedszkola służą zapewnieniu szybkiego kontaktu pracowników przedszkola z rodzicami w przypadku nagłego zdarzenia, np. choroby dziecka oraz informowania o zebraniach z rodzicami, uroczystościach przedszkolnych; pola te są polami wymaganymi o ile wnioskodawcy posiadają dane.

Uwaga: Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu.

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu przez okres roku.

 

Kryteria rekrutacyjne:

Kryteria główne (tzw. „ustawowe”) – brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego (tj. w pierwszej kolejności w przypadku wolnych miejsc.

Kryteria dodatkowe wyznaczone przez Organ Prowadzący brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w przypadku wolnych miejsc.

Kryterium

Dokumenty potwierdzające kryteria, które należy dołączyć do Wniosku o przyjęcie

Punkty1)

Kryteria główne (I etap postępowania rekrutacyjnego)

Dziecko z rodziny wielodzietnej2)

Oświadczenie o wielodzietności kandydata

100

Dziecko niepełnosprawne

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

100

Dziecko jednego rodzica niepełnosprawnego

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

100

Dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

100

Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

100

Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego3)

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

100

Dziecko objęte pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.)

100

Kryteria dodatkowe (II etap postępowania rekrutacyjnego)

Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu

Z Karty zapisu*

100

Z rodziny ubogiej, objętej opieką społeczną

Oświadczenie rodzica

58

Dziecko obojga rodziców pracujących/studiujących w systemie stacjonarnym

Dokument poświadczający zatrudnienie (od każdego z rodziców): zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, poświadczenie rozliczania się z ZUS-em lub Urzędem Skarbowym, itp. / zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów

4

Rodzeństwo absolwentów

Z Karty zapisu*

3

Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania dziecka/miejsca pracy jednego z rodziców przedszkolem 

Dokument potwierdzający miejsce pracy rodzica (jeżeli informacja ta nie została zawarta w dokumencie poświadczającym zatrudnienie/studiowanie)

2

Przedszkole jest blisko domu

 Z Karty Zapisu*

1

 

1) punkty uzyskane w I i II etapie postępowania rekrutacyjnego sumują się.

2) rodzina wielodzietna – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

3) samotne wychowywanie - oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

(*) kryterium weryfikowane przez komisję rekrutacyjną na podstawie dokumentacji przedszkolnej.

 

Kraków, 30 stycznia 2018 r.                               Organ prowadzący przedszkole

 
 
 

Ostatnia aktualizacja: 2018-09-18