Przedszkole Nr 3 Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego im. Bł. Ojca Gwidona
Strona głowna  /  Zapisy 2020-2021
Zapisy 2020-2021

Ogłoszenie

Zakończono I część naboru.

Wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola w marcu na rok szkolny 2020/2021 zostały przyjęte.

Rodzice nowoprzyjętych dzieci w najbliższym czasie otrzymają informację na adres e-mail podany we wniosku.

Terminy rekrutacji uzupełniającej - bez zmian.

 

s. Adriana Anna Miś

dyrektor przedszkola

 

 

 

W związku z obecną sytuacją w Polsce oraz trwającym naborem informuję, że wnioski można składać do końca marca na adres e-mail:  przedszkole_ss.duchaczek_krakow@op.pl 

Obecnie nie przyjmuje się wniosków w wersji papierowej. Będą one jednak wymagane w późniejszym terminie.

 

Kraków, 21 marca 2020 r.                                                       s. Adriana Anna Miś

                                                                                               dyrektor przedszkola

 

 

 

Ogłoszenie o naborze na rok szkolny 2020/2021

Prosimy o zapoznanie się z procedurą naboru umieszczoną poniżej.

Aby zapisać dziecko do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 należy dostarczyć do przedszkola wniosek .

Szanowni Państwo, rodzice/prawni opiekunowie,

Na podstawie art.154 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i poz. 2203 oraz z 2018 r. poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669 i poz. 2245) i  Zarządzenia Organu Prowadzącego Przedszkole Nr 3 im. bł. Ojca Gwidona Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego w Krakowie z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia dodatkowych kryteriów naboru do Przedszkola nr 3 im. Bł. Ojca Gwidona Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego w Krakowie przy ul. Lotniczej 4a

Ogłaszam nabór do Przedszkola Nr 3 Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego przy ul. Lotniczej 4a w Krakowie rok szkolny 2020/2021

1.   Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021„ w terminie od 10 lutego do 21 lutego 2020 r., w kancelarii przedszkola. Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego otrzymają Państwo w oddziałach przedszkola.

2.   Nabór na wolne miejsca w przedszkolu rozpocznie się 2 marca 2020 i potrwa do 27 marca 2020 do godz. 15.00.

3.   Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica/prawnego opiekuna. Formularz Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/21 dostępny będzie od 2 marca 2020 na stronie Internetowej przedszkola.

4.   Wypełniony wniosek wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rodzice składają w kancelarii przedszkola.

5.   Poniżej opisane zostały ogólne zasady rekrutacji, terminy oraz kryteria brane pod uwagę w tegorocznym postępowaniu rekrutacyjnym.

 

ZASADY postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2020/2021

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dla kandydatów w wieku 3-6 lat zamieszkałych na terenie Gminy Kraków, którzy nie uczęszczają jeszcze do przedszkola lub dzieci starszych posiadających odroczenie realizacji obowiązku szkolnego.

 • Przedszkole nie bierze udziału w naborze obowiązującym w przedszkolach samorządowych. Nie może być wpisywane jako jedno z przedszkoli do wyboru.
 • Dzieci 6 – letnie objęte są obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego.
 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dwuetapowo, w oparciu o kryteria o charakterze ustawowym i dodatkowe.
 • Kolejność zgłoszenia wniosków nie ma znaczenia.
 • Wypełniony wniosek/wnioski wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć nie później niż do godziny 15:00 dnia 27 marca 2020 roku w kancelarii przedszkola od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30-11.00 oraz 14.00-16.00.
 • W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów, do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty i oświadczenia, które będą weryfikowane w trakcie postępowania rekrutacyjnego.
 • Wyniki rekrutacji podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w widocznym miejscu, w przedszkolu. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną udostępnione w placówkach w dniu 3 kwietnia 2020 do godz. 10.00
 • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej powołanej w przedszkolu może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach o spełnieniu kryteriów lub zwrócić się do odpowiednich urzędów o potwierdzenie tych okoliczności.
 • Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola oraz liczbie wolnych miejsc, którymi placówka jeszcze dysponuje, zostaną ogłoszone w dniu 3 kwietnia 2020 roku do godz. 10.00
 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, Rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić z wnioskiem, do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu, o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do placówki.
 • Rodzic/prawny opiekun kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia komisji rekrutacyjnej.

 I ETAP – KRYTERIA OKREŚLONE W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Lp.

Kryterium (dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium1)

Wartość kryterium
w punktach
2

1.

Wielodzietność rodziny kandydata3 (oświadczenie.)

100

2.

Niepełnosprawność kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności).

100

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

100

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

100

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

100

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie4 (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem).

100

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

100

 

II ETAP – KRYTERIA DODATKOWE

 

Lp.

Kryterium

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium

Wartość kryterium
w punktach5

 

Rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola

Oświadczenie ustne potwierdzone dokumentacja przedszkola

100 pkt

 

Z rodziny ubogiej, objętej opieką MOPSU lub kuratora.

dokument poświadczający

58 pkt

1.

dziecko obojga rodziców pracujących
(w tym wykonujących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej)
/studiujących w systemie stacjonarnym – z udokumentowanym zatrudnieniem /studiowaniem

zaświadczenie o zatrudnieniu (wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej) lub zaświadczenie uczelni, wydane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku;

5

 

Rodzeństwo absolwentów

pisemne oświadczenie rodziców zawierające imię, nazwisko i  lata uczęszczania rodzeństwa do przedszkola

4

2.

dziecko zgłaszane na pobyt dłuższy niż 5 godzin dziennie

deklaracja rodzica/rodziców o długości dziennego pobytu dziecka w przedszkolu we wniosku składanym podczas rekrutacji;

3

3.

dziecko, którego rodzice/ rodzic samotnie wychowujący dziecko rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych jako mieszkaniec Gminy Kraków

oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych jako mieszkaniec Gminy Kraków

2

4.

Przedszkole blisko miejsca pracy jednego z rodziców lub blisko domu

z wniosku

1

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I UZUPEŁNIAJĄCEGO ORAZ TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

rozpoczęcie

zakończe -nie

Podanie przez Organ Prowadzący harmonogramu postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym wraz z liczbą punktów i dokumentów potwierdzających ich spełnianie.

Od dnia
31 stycznia 2020 r.

 

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danej placówce.

Od 10 lutego 2020 roku

Do 21.02 2020 r.

Składanie wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami
i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów).

02.03 2020 r.
 

27. 03 2020
 

Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków wraz z załącznikami przez komisję rekrutacyjną (posiedzenie komisji rekrutacyjnej)

do 3 kwietnia 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (nie są to wyniki rekrutacji, ale osób spełniających kryteria)

3 kwietnia 2020 r. godz.10.00

Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego oraz liczbie wolnych miejsc, którymi placówka jeszcze dysponuje

3 kwietnia 2020 godz. 10.00

Rodzaj czynności

Termin uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego

rozpoczęcie

zakończe -nie

Składanie wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami
i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów), do przedszkoli /oddziałów przedszkolnych, które dysponują wolnymi miejscami.

6 maja 2020 r.

29 maja 2020 roku

Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków wraz z załącznikami przez komisję rekrutacyjną. (posiedzenie komisji rekrutacyjnej)

do 5 czerwca 2020 roku

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

8 czerwca 2020 roku

Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego oraz liczbie wolnych miejsc, którymi placówka jeszcze dysponuje.

22 czerwca 2020 r.

 

Odnośniki do Kryteriów ustawowych

1.    Oryginał, notarialnie poświadczona kopia, odpis, wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona przez rodzica.

2.        Zgodnie z ustawą o systemie oświaty każdemu kryterium przyznaje się jednakową wartość.

3.        Wielodzietność rodziny – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

4.        Samotne wychowywanie dziecka – oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

 

 

Kraków, 31 stycznia 2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ostatnia aktualizacja: 2020-04-03